คุณค่า ศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม
ในทางเลือกและโอกาสที่แตกต่าง

ข้อมูลองค์กร

SWING เป็นองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำ เป็นมิตร และเป็นเลิศ ในการสร้างความเข้าใจต่อสังคมเพื่อสร้างโอกาส รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบริการและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่าง “ยั่งยืน”

พันธกิจองค์กร

ต่อพนักงานบริการและชุมชนพนักงานบริการ :
ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ สร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร รวมทั้งสวัสดิการทางสังคม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (ส่งเสริม คุ้มครอง สร้างโอกาส อย่างเท่าเทียม)

ต่อสังคมและเครือข่ายการทำงาน :
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจของสังคมที่มีต่อพนักงานบริการ โดยการร่วมพัฒนากับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และร่วมพัฒนาในระดับสังคม)

ต่อบุคลากรของ SWING :
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพ เห็นคุณค่าของงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร (เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร)