มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)

ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
Reach
51,054
HIV Tested
32,206
HIV Positive
1,429
Initiated ART
1,178
Initiated PrEP
2,374
ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)
ที่อยู่
อาคารเลขที่ 3 ชั้น 5 ซอยพัฒน์พงศ์ 1 ถนนสุรวงค์ แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
โทรศัพท์: 02-632-9502 โทรสาร: 02-632-9503
facebook
Swing Thailand
บุคคลติดต่อ

ผู้อำนวยการ คุณสุรางค์ จันทร์แย้ม
อีเมล Surangjanyam@yahoo.com,
director.swingfoundation@gmail.com

ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณซีซ่า
+66 88 7838 975
อีเมล noppanai.swing@gmail.com

ทำเนียบกรรมการ

รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

ประธานกรรมการฯ

นพ.สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์

รองประธานกรรมการฯและเหรัญญิก

ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ

กรรมการฯ

น.ส. สุรางค์ จันทร์แย้ม

กรรมการฯและเลขาธิการ

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานบริการทุกเพศ และกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติเพื่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสิทธิต่างๆ

1) การจัดบริการด้านสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- จัดให้มีคลินิก และการออกหน่วยตรวจสุขภาพเลื่อนที่(Mobile clinic) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการสุขภาพด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรูปแบบ One stop service
- กิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน การให้ข้อมูลความรู้เรื่องการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน คือ ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น PrEP และ PEP

2) สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- จัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษ และ การศึกษานอกโรงเรียน กศน.

3) ปกป้องและคุ้มครองสิทธิให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- ร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนเรื่องการยกเลิก พรบ ปรามการค้าประเวณีปี 2539 เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นอาชีพพนักงานบริการและอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน
- ร่วมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่องสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น พรบ คู่ชีวิต และเรื่องคำนำหน้านาม เป็นต้น
- ให้การช่วยเหลือพนักงานบริการในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เช่น ช่วยเรื่องการเข้าถึงเงินเยียวยาสวัสดิการแห่งรัฐ 5,000 บาท

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1) เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบริการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

2) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานบริการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

3) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้กับพนักงานบริการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

4) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเรียนรู้ของพนักงานบริการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนิน
อยู่ในปัจจุบัน (โดยสังเขป)

1) กิจกรรมให้ความรู้แบบรายบุคลและแบบกลุ่มเพื่อให้พนักงานบริการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์การป้องกันต่างๆ

2) มีคลินิก และการออกหน่วยให้บริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3) ส่งต่อพนักงานบริการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา

4) จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการเรียน กศน.

5) สำรวจข้อมูลเรื่องความรุนแรงในกลุ่มสาวประเภทสอง

6)การให้ความช่วยเหลือพนักงานบริการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ความท้าทาย/
ข้อจำกัดขององค์กร

ความท้าทายที่ทางองค์กรเจออย่างต่อเนื่องคือเรื่องของกฎหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ทางองค์กรทำงานให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริการ และมีบางส่วนที่เป็นพนักงานบริการชาวต่างชาติ และด้วยอาชีพนี้ผิดกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายที่เอาผิดอยู่ นี่จึงเป็นประเด็นท้าทายภายใต้การดำเนินงานขององค์กร